Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

I.

Základní ustanovení

1. Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši firmu prvořadým úkolem. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:") „GDPR”) je firma SAK LOŽISKA spol. s r. o. IČ 64609391 se sídlem v Horních Tošanovicích 146, PSČ 739 53 (dále jen: „správce“), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13947.

2. Kontaktní údaje správce jsou

SAK LOŽISKA spol. s r. o.

Adresa: Horní Tošanovice 146, 739 53 Horní Tošanovice

E-mail: info@sak-loziska.cz

Tel: + 420 558 694 276

3. Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, které souvisejí se ztotožněnou nebo ztotožnitelnou fyzickou osobou.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky přes e-shop.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Vaší objednávky přes e-shop.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy/objednávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, případně telefonický a e-mailový kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro úspěšné vyřízení objednávky, resp. odeslání zboží, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

· na dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v oznámení o ochraně osobních údajů a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

máte vždy právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/en/), pokud to stanoví příslušné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z e-shopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2019.